Viðreisn

Program partii Viðreisn

Pragniemy zbudować społeczeństwo, w którym jednostki chcą i mogą w pełni wykorzystywać swoje możliwości. Ważne jest zapewnienie stabilności w sprawach ekonomicznych oraz zaufania w polityce oraz wobec instytucji państwowych. Naszym celem jest prowadzenie merytorycznej dyskusji oraz działanie na rzecz dobrego rządzenia z naciskiem na przejrzystość i etyczne zachowania.

Interes publiczny powinien być ważniejszy od interesów prywatnych. Wszystkie osoby, gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa powinny być równe wobec prawa.

Zasoby naturalne są wspólnym dobrem narodu. Należy je wykorzystywać rozsądnie i płacić za nie cenę rynkową.

Sprawiedliwość społeczna oparta na solidarności i odpowiedzialności zapewnia równy dostęp do edukacji i opieki społecznej.

Współpraca z krajami Zachodu zwiększa zamożność narodu i jest podstawą konkurencyjności Islandii.

Równouprawnienie przyczynia się do zwiększenia dobrobytu i zapewnia jednostkom swobodę do pełnego wykorzystywania swoich sił i zdolności.

Prawa konsumentów powinny mieć nadrzędne znaczenie.

Dynamiczne życie kulturalne jest niezbędne każdemu narodowi i należy je wzmacniać i wspierać.

Demokracja

Otwarta, świadoma oraz merytoryczna dyskusja jest niezbędna do podejmowania właściwych decyzji. Swobodny dostęp do informacji jest podstawą wiedzy. Należy wzmocnić obowiązek udostępniania ludności informacji publicznej. Należy dążyć do osiągnięcia ogólnej  zgody w sprawie rewizji konstytucji, między innymi po to, by wzmocnić demokrację bezpośrednią, tak by społeczeństwo mogło uczestniczyć w decyzjach dotyczących istotnych kwestii. Należy wzmocnić trójpodział władzy państwowej. Waga głosów w wyborach powinna być równa, niezależnie od miejsca zamieszkania. Interes prywatny powinien ustąpić miejsca interesowi publicznemu.

Liberalizm i równość

Jednostki powinny mieć prawo wypowiadania swoich opinii oraz życia i postępowania zgodnie ze swoją własną wolą, tak długo jak wolność jednego nie ogranicza innych. Administracja powinna być jawna i przejrzysta. Decyzje władz powinny być oparte na jasnych celach oraz informacjach o powiązaniach osobistych, tak by działania rządu nie wzbudzały wątpliwości.

Opieka społeczna

Utrzymywany będzie kompleksowy system opieki zdrowotnej w oparciu o interes publiczny. Jego organizacja i zarządzanie powinny dążyć do zapewnienia jak najlepszego wykorzystania środków finansowych. Istotne jest zagwarantowanie, by na Islandii byli dobrze wykształceni pracownicy służby zdrowia, posiadający dostęp do najnowszych technologii i sprzętów opłacalnych do utrzymywania w Islandii. Wszyscy powinni mieć równy dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i społecznej. Dynamiczne życie gospodarcze oparte na konkurencyjności będzie przynosiło dochód zdolny utrzymać efektywny system edukacyjny i opieki społecznej. Będzie panować sprawiedliwość społeczna, a wolność, odpowiedzialność, solidarność i prawa człowieka będą stanowiły podwaliny islandzkiego społeczeństwa.

System opieki społecznej powinien zachęcać wszystkich do wykorzystywania w pełni swoich sił i zdolności i działać na rzecz tego, by wszystkie osoby wykonywały pracę, jeśli tylko są do tego zdolne. Zostaną podjęte systematyczne działania na rzecz zapewnienia warunków dla prorodzinnego społeczeństwa nieustępującego krajom nordyckim, m.in. w sprawach mieszkaniowych.

Dobrze wykształceni i uzdolnieni ludzie stanowią podporę gospodarki. Należy więc oferować różnorodne możliwości edukacyjne, które będą współgrać z krajową polityką zatrudnienia. Dobrobyt i postęp bazują na na wiedzy i innowacyjności.

Konkurencja i konsumenci

Konkurencja, dobra etyka biznesowa oraz wolny rynek zapewniają kontrolę i działają na rzecz rozwoju gospodarczego, dobrobytu społeczeństwa oraz innowacji na wszystkich polach. W miarę możliwości należy stosować rozwiązania rynkowe w jak najszerszym zakresie. Państwo i gminy nie powinny prowadzić działalności gospodarczej, lecz oferować niezbędne usługi w tych obszarach, gdzie wymaga tego dobro społeczne. Stabilne środowisko gospodarcze zwiększa szanse, że zagraniczni przedsiębiorcy będą chcieli inwestować na Islandii. Prawo konsumentów powinno stać ponad interesami prywatnymi. Obywatele oraz firmy nie powinny bez powodu być narażane na większe wydatki niż w innych krajach. Ograniczenia w międzynarodowych branżach zostaną zniesione.

Środowisko i stabilność

Każde pokolenie powinno pozostawiać kraj w takim samym lub lepszym stanie dla następnych pokoleń, zarówno jeśli chodzi o środowisko, jak i zasoby naturalne. Wykorzystanie zasobów oraz ochrona przyrody powinny iść w parze. Nienaruszona przyroda również jest zasobem. Skarb państwa oraz gminy powinny być zasadniczo prowadzone bez strat, a długi umiarkowane.

Jasne prawodawstwo powinno stanowić ramy życia gospodarczego z naciskiem na stabilność oraz ostrożnościowe podejście makroekonomiczne. Praktyki gospodarcze powinny opierać się na moralności, zaufaniu i bezpieczeństwu. 

Naród wśród narodów

Stabilna ekonomia, konkurencyjność i warunki życia powinny być przynajmniej równie dobre jak w krajach sąsiednich. Współpraca z innymi krajami nordyckimi i zachodnimi wzmacnia dobrobyt i zamożność społeczeństwa, które opiera się na solidnych podstawach demokracji, polityki społecznej, prawa i porządku. Naród powinien bezzwłocznie zagłosować, czy należy dokończyć negocjacje w sprawie pełnego członkostwa w Unii Europejskiej, tak żeby można było wypracować traktat akcesyjny, który zostałby następnie poddany pod głosowanie narodu. Islandia powinna brać udział w międzynarodowej pomocy humanitarnej, w tym przyjmowaniu uchodźców. 

Uwagi odnośnie do programu można wysyłać na: [email protected]